Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII  ORGANIZARE TABĂRĂ DE VARĂ PENTRU COPII

   

Art. 1  FURNIZORUL DE SERVICII EDUCAȚIONALE RECREATIVE ȘI DISTRACIVE 

(1) TERRA KID SPORT SRL,  cu sediul în ZALĂU,  str. DOCTOR VICTOR DELEU nr. 13, e-mail [email protected], cont bancar RO33BTRLRONCRT0624131401, deschis la BANCA TRANSILVANIA, având codul fiscal 41712766 reprezentată prin Moga Paula, în calitate de ADMINISTRATOR. (2) Termeni și condiții: în cuprinsul prezentului contract atunci când se menționează Beneficiarul, în funcție de context se au în vedere obligațiile tutorelui/reprezentantului legal sau ale minorului participant în tabără.  

 

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de către TERRA KID SPORT SRL de activități de agrement pentru copii, în cadrul Taberei pentru copii la Paltiniș, Sibiu.  

 

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI Durata prezentului contract este de ….. zile și începe din data de _________ până la___________ conform perioadei alese din ofertă. 

 

Art. 4 PRETUL CONTRACTULUI. MODALITATI DE PLATA 

(1) Prețul prestatiilor ce fac obiectul prezentului contract conform ofertei transmise și aceeptate și se va plăti eșalonat în numerar/ordin de plată în contul prestatorului, după cum urmează:

• plată taxă de rezervare:   500 lei care se achită la momentul rezervării locului în tabără și încheierea prezentului contract, taxă nerambursabilă.

• restul de plată: care se achită cu minim 30 de zile înainte de începerea taberei. Opțional: ** Serviciul Flexi Camp: 190 lei care asigură returnarea a 90% din suma contractului (inclusiv taxa de rezervare) în caz de instituire a unei stări de urgență în care datorită evoluției pandemiei de COVID-19 se stabilește prin ordonanță de Guvern că activitatea ce face obiectul contractului este interzisă (lockdown). 

 • *Opțiunea Flexi Camp se poate încheia la data semnării contractului sau la maximum 14 zile de la data semnării contractului.  

 (2) În cazul în care se optează pentru plata prin virament bancar, plata serviciilor se va realiza în contul prestatorului RO33BTRLRONCRT062413140 deschis la BANCA TRANSILVANIA. 

 

Art. 5 RENUNTAREA LA PARTICIPARE/ ANULAREA TABEREI

 (1)(a)In cazul în care Beneficiarul renunță, indiferent de motiv, la tabăra la care s-a înscris, se aplică următoarele penalități: taxa de rezervare plătită pentru confirmarea participării la tabără, nu se mai returnează de către Prestator. Dacă renunțarea beneficiarului intervine pe parcursul derulării contractului, contravaloarea serviciilor de care nu a beneficiat nu se returnează. 

 (I)(b) În cazul în care Beneficiarul opteză pentru pachetul complet, inclusiv opțiunea Flexi Camp, suma se returnează în valoare de 90% sau perioada taberei poate fi reprogramată în caz de instituire a unei stări de urgență în care datorită evoluției pandemiei de COVID-19 se stabilește prin ordonanță de Guvern că activitatea ce face obiectul contractului este interzisă (lockdown). 

(2)În cazul în care nu se întrunește numărul minim de participanți sau din anumite motive privind Prestatorul tabăra nu mai are loc, Beneficiarul va primi în contul indicat de acesta întreaga sumă pe care a achitat-o până în acel moment. 

 (3) Taxa de rezervare nu se returnează în situația în care tabăra nu poate avea loc din motive neimputabile Prestatorului. 

 

Art. 6  OBLIGATIILE PARTILOR •

Prestatorul are urmatoarele obligatii:

  • să presteze serviciile de agrement convenite specifice taberei;

  • să ofere cazare și 3 mese/zi + gustări pentru toată perioada contractului; 

• să organizeze activitățile tematice specifice taberei (inclusiv drumeții) pe toată perioada contractului;

  • să ofere participantului un kit de participant(Exemplu: tricou, agendă, ghiozdan, ecuson); 

•       să ofere la finalul activităților un certificat de participare, care să ateste prezența și participarea la activitățile ce fac obiectul prezentului contract;

  • să supravegheze 24h/24 copii și să-i instruiască în activitățile în care sunt implicați;

   • să ofere materiale de cea mai bună calitate pentru desfășurarea activităților specifice;

  •      să asigure materiale și echipamente de protecție pentru activitățile specifice oferind astfel măsuri de siguranță sporită;

  • în cazul în care conditiile meteo nu permit desfasurarea activitatilor conform programului initial, prestatorul își rezervă dreptul să modifice activitatile în așa fel încât siguranta participanților să nu fie pusă în pericol.

  • să explice pe înțelesul tuturor copiilor implicați în program Regulamentul de Ordine Interioară. 

       (2)   Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

  • să respecte tarifele și termenele de plată, stabilite conform prezentului contract;

      • să respecte orele de intrare și iesire din tabără, precum și întreg programul taberei;

   • să semneze un act adițional la prezentul contract în situația în care minorul este luat din din tabără pentru o perioadă sau definitiv; minorul poate fi luat din tabără de către tutore/ reprezentantul legal sau de către o persoană ce prezintă o procură specială pentru o lua minorul; 

• să prezinte la momentul începerii taberei o adeverință de la medicul de familie care să ateste faptul că minorul este apt/clinic sănătos pentru a participa la activitățile fizice ce fac obiectul prezentului contract eliberată cu cel mult 7 zile înainte de începerea taberei;

   • în lipsa adeverinței de la punctul d) tutorele poate prezenta o Declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că minorul nu suferă de afecțiuni care ar putea să îl împiedice să participe la activitățile specifice organizate de prestator pe perioada prezentului contract. Declarația pe propria răspundere se prezintă prestatorului la momentul începerii taberei;

  • să prezinte pentru minorul participant la tabără un Test RT-PCR sau antigen COVID-19 negativ făcut cu cel mult 72 ore înainte de accesul în tabără sau să permită testarea rapidă a minorului la momentul prezentării în tabără dacă va fi cazul în acel moment, în funcție de evoluția pademică.

  • să nu folosească  materiale care pot provoca daune unității de cazare;

• dacă se vor produce daune din cauza beneficiarului acesta va suporta toate cheltuielile; 

• să adopte și să respecte îndeosebi Regulamentul de Ordine Interioară.

 

  Art. 7 LIMITAREA RĂSPUNDERII Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru consecintele apărute în următoarele cazuri:

  • nu se respectă de către beneficiar clauzele prevazute în prezentul contract; • nu se respectă de către beneficiar prevederile stipulate în Regulamentul de Ordine Interioară; 

• nu se folosesc deliberat de beneficiar materialele și elementele de protecție obligatorii puse la dispoziție de către prestator;

  • se  folosesc de către beneficiar materiale pentru activitățile specifice sau elemente de siguranță și protecție, ce nu au fost recomandate sau avizate de către prestator;

  • nu se respectă deliberat de către beneficiar, programul orar impus de prestator.

 

   Art. 8 FORTA MAJORA Ambele parti sunt exonerate de raspundere in caz de forta majora, asa cum este inteleasa de legislatia romana. Cazurile de forta majora vor fi comunicate in scris si probate cu documente in 5 zile de la producere.

 

  Art. 9 INCETAREA CONTRACTULUI (1) Prezentul contract își încetează de plin drept, fără a mai fi necesara intervenția unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

  • nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate mai sus, din prezentul contract; 

• este declarată în incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;   • cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;

  • își încalcă vreuna din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract;

  • în termen de 5 zile de la primirea notificării prin care i s-a adus la cunostință că nu și-a executat ori iși execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile care îi revin. 

 (2)Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante

.

  Art. 10 NOTIFICĂRI 

 (1) În înţelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil efectuată dacă va fi transmisă la adresa, numărul de fax sau adresa de e-mail indicate în preambulul prezentei convenţii .

 (2) În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poştă, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se consideră că a fost primită de destinatar la data inscrisa pe confirmarea de primire de catre oficiul postal destinatar.

 (3) În cazul in care comunicarea/notificarea va îmbrăca forma e-mail-ului sau a faxului, ea se va considera primită de destinatar în ziua lucrătoare imediat urmatoare celei in care s-a expediat.

 (4) Comunicările/ notificările verbale nu vor fi luate în considerare de nici una dintre părţi , dacă nu sunt confirmate în una din modalităţile anterior expuse în prezentul capitol.   Art. 

 

11 ALTE CLAUZE – Acord GDPR (prelucrarea datelor cu caracter personal) Având în vedere prevederile din Legea 129/2018 privind protectia datelor cu caracter personal al participantilor, Beneficiarul prin semnarea prezentului contract declară că își dă acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale  de către prestatorul S.C. TERRA KID SPORT S.R.L. Prezentul contract se încheie în 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.  

Ai nevoie de ajutor?